پالایشگاه

پالایشگاه ها ، پتروشیمی ها و نیروگاهها

1) طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون نيروگاه برق لوشان
2) طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک شبكه گاز رساني مركز تحقيقات نيرو
3) انجام تستهاي منطقه اي و طراحي سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون گاز رساني نيروگاه شهيد رجايي
4) طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک شبكه گازرساني شهرك آبشناسان
5) طراحي سيستم حفاظت کاتدیک موقت و دائم خطوط لوله مدفون الفين 7 مجتمع پتروشيمي مارون
6) طراحي و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله 56 و 42 اينچ سراسري در ايستگاه هاي تقويت فشار گاز قم ، ساوه و قزوين
7) طراحی, تهيه و تأمين تجهيزات سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون واحد الفين 7 پتروشيمي مارون
8) تهيه، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک شبكه گاز رساني كارخانه پارس نئوپان
9) طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک شبكه گاز رساني كارخانه توليد دارو
10) تهيه، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک ايستگاه تقويت فشار گاز فاروج
11) مشاوره , طراحي و نظارت بر اجرای سيستم حفاظت کاتدیک تاسيسات مدفون نيروگاه برق ري
12) طراحي، توليد و تأمين تجهيزات و نظارت بر اجراي سيستم حفاظت کاتدیک واحد اسيد استيك پتروشيمی فن آوران
13) مشاوره، انجام تستهاي منطقه اي و طراحي اوليه سيستم حفاظت کاتدیک تاسيسات مدفون نيروگاه برق زرگان (با مشاركت شركت خدمات مهندسي برق – مشانير)
14) طراحي، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدیک طرح گازرساني كارخانه ماشين سازي اراك
15) تهيه و تأمين تجهيزات حفاظت کاتدیک مورد نياز شرکت پالايش نفت تبريز
16) تهيه و تامين تجهيزات سيستم حفاظت کاتدیک به روش اعمال جريان پتروشيمی رازی
17) مشاوره، عيب يابي و طراحي سيستم حفاظت کاتدیک کليه واحدهای مجتمع پتروشيمي تبريز با مشاركت كمپاني CORRPRO (با استفاده از آندهای MMO)
18) طراحي، تامين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله ايستگاه هاي تقويت فشار اردبيل، سراب و چلوند
19) طراحی, تامين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدیک واحد تصفيه آب پتروشيمی مبين
20) طراحی, تامين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدیک خط آبرسانی به واحد بازيافت اتان پتروشيمی مارون
21) طراحی, تامين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله آف سايت غير صنعتی پتروشيمی مارون(با استفاده از آندهای MMO)
22) بازنگری, تامين تجهيزات، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون واحد بازيافت اتان پتروشيمی مارون (با استفاده از آندهای MMO)
23) بررسی, طراحی, تامين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله برج خنک کن نيروگاه سهند(با استفاده از آندهای MMO)
24) طراحی و تامين تجهيزات واحد HDPEپتروشيمی ايلام
25) طراحی, تامين تجهيزات و نظارت بر اجراي سيستم حفاظت کاتدیک فاز 2 پتروشيمي كارون(با استفاده از آندهای MMO)
26) انجام آزمايشات منطقه اي و طراحي سيستم حفاظت کاتدیک مخازن و خطوط لوله انبار نفت تبريز
27) طراحی سيستم حفاظت کاتدیک واحد HIPS پتروشيمي تبريز(با استفاده از آندهای MMO)
28) تامين 200 عدد آند (Nb-Pt) برای شرکت محترم برنا الکترونيک (مربوط به پروژه حفاظت کاتدیک پتروشيمی فجر)
29) تهيه و تأمين تجهيزات سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله مدفون نيروگاه کازرون (با استفاده از آندهای MMO)
30) اصلاح و راه اندازی سيستم حفاظت کاتديک واحدهای BD1 وBD وLLDPEپتروشيمي امير کبير
31) اصلاح و تکميل سيستم حفاظت کاتدیک لوله های زيرزميني پتروشيمي بوعلی سينا
32) تهيه و ساخت تجهيزات حفاظت کاتدیک پتروشيمي فجر2
33) طراحی، تأمين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله کربن استيل واحد آبگير پتروشيمي مبين
34) نصب تجهيزات حفاظت کاتدیک نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون
35) طراحی و تأمين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله گاز رسانی فولاد ويان
36) طراحی و تأمين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله گاز رسانی کارخانه شماره 3 لوله و ماشين سازی ایران
37) تأمين کالا و بازسازی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله فولادی واحد آبگیر پتروشیمی مبین
38) خرید و اجرای سیستم های حفاظت کاتدیکک فاز 1 پتروشیمی تندگویان
39) طراحی و خرید و نصب بستر آندی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدیک لوله “24 تغذیه آب پالایشگاه اصفهان
40) بررسی مدارک، بازنگری طراحی، عیب یابی و انجام طراحی جدید برای محل های فاقد سیستم کلیه واحدهای پتروشیمی مبین
41) طراحی، تامین تجهیزات و نصب سیستم حفاظت کاتدیک طرح بهبود کیفیت پالایشگاه تهران برای شرکت عامران افق
42) عملیات اصلاح و ترمیم سیستم حفاظت کاتدیک لوله های زیرزمینی پتروشیمی بوعلی سینا
43) اجرای سیستم حفاظت کاتدیکک واحدهای الفین و آفسایت و HDPEپتروشیمی امیرکبیر
44) طراحی، تهیه مواد و اجرای پروژه حفاظت کاتدیک ETIIو پساب سایت 3 پتروشیمی فجر
45) انجام عملیات پیش طراحی و بررسی طرح موجود سیستم حفاظت کاتدیک مصباح انرژی
46) تهيه و تامين کالا و اجراي سه ايستگاه حفاظت کاتدي خطوط لوله زيرزميني ايستگاه تقويت فشار گاز نار (بصورت PC)– شرکت نفت مناطق مرکزی ايران
47) سيستم حفاظت کاتدي پروژه نيروگاه سيکل ترکيبي کازرون – شرکت بلند پايه
48) تامین کالا و تجهیزات سيستم حفاظت کاتديک طرح بهبود فرآورده¬ها در پالايشگاه تهران – شرکت مشارکت احسان
49) اجراي سيستم حفاظت کاتديک خطوط لوله و مخازن واحد نیروگاه پالايشگاه تهران – شرکت عامران افق
50) بررسي و رفع مشکلات سيستم حفاظت کاتدي لوله هاي گاز شهرک شهيد محمد منتظري – شرکت پالايش نفت اصفهان
51) طراحي و خريد تجهيزات سيستم حفاظت کاتدي پروژه سيستم برج خنک کن پالايشگاه آبادان – شرکت عمراب سديد جهان صنعت
52) طراحی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی و سيستم حفاظت کاتدیک خط آتش نشانی – مجتمع فولادويان
53) تهيه کالا و انجام عمليات مربوط به اصلاح و تکميل سيستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله خنک کن نيروگاه اتمی بوشهر – شرکت روسی اتم استروی اکسپورت نظارت بر تحويل سيستم حفاظت کاتديک – شرکت پتروشيمی کرمانشاه
54) بررسی و عيب یابی و ارائه خدمات مهندسی سيستم حفاظت کاتدیک نيروگاه برق ری– شرکت مديريت توليد برق ری
55) تهیه کالا و اجرای سیستم حفاظت کاتدی- مجتمع پتروشیمی نوید زر شیمی
56) بررسی و عیب یابی و تهیه اسناد مناقصه سیستم حفاظت کاتدی – نیروگاه برق بیستون کرمانشاه
57) تهیه کالا و تعویض بستر آندی و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی – نیروگاه برق بندرعباس
58) طراحی و تهیه کالای سیستم حفاظت کاتدی مخازن نیروگاه الصدر عراق – شرکت عامران افق
59) اجرای سیستم حفاظت کاتدیک نیروگاه حرارتی بیستون- شرکت تولید نیروی برق بیستون