درحال اجرا

پالایشگاه ، پتروشیمی

خطوط لوله و انتقال

سازه های دریایی

مخازن ذخیره روزمینی

صنایع نیروگاهی و فلزی

سایر موارد