خطوط لوله و انتقال

• توليد و تأمين كليه تجهيزات سيستم حفاظت كاتدي خطوط لوله 24 اينچ گاز رساني به منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي
• تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت كاتدي ايستگاههاي تقويت فشار خطوط انتقال نفت نكا ـ ري
• تهيه، تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت كاتدي خط لوله آبرساني شهرستان بافت
• تهيه و تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت كاتدي خط تغذيه گاز شهرهاي بانه، سقز، ديواندره و کامياران
• توليد و تأمين تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت كاتدي خط گازرساني به نيروگاه برق تبريز
• اجراي سيستم حفاظت كاتدي خط سراسري 56 و 42 اينچ گازرساني در كيلومتر 541 دليجان
• اندازه گيری مقاومت الکتريکی خاک منطقه، طراحي، تامين و نصب سيستم حفاظت كاتدي خطوط انتقال نفت از سر چاههای تنگ بيجار تا TCF و پالايشگاه ايلام به طول تقريبی 68 کيلومتر
• عمليات نصب و راه اندازي سيستم حفاظت كاتدي خط انتقال آب زابل – زاهدان به طول 192 كيلومتر و به قطر 900 ميليمتر (با همكاري شركت ساپتا)
• تهيه و تأمين تجهيزات حفاظت کاتدی مورد نياز شرکت گاز استان تهران
• طراحي، توليد و تأمين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت كاتدي ايستگاه گاز حسن آباد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
• طراحی و تأمين تجهيزات سيستم حفاظت کاتدی اسکله و لوله های مدفون آبرسانی به واحد جديد توليد ميلگرد مجتمع فولاد اهواز
• تعمير و نگهداری سيستم حفاظت کاتدی بيش از 1000 کيلومتر از خطوط لوله گاز سراسری در سطح استان اصفهان(ياردگلپايگان و مياندشت) به مدت يکسال
• تامين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت کاتدی شبکه گازرسانی پتروشيمی مبين
• احداث و تعويض 3 بستر آندی در طول مسير خطوط لوله سراسری گاز در منطقه بيجار
• انجام آزمايشات منطقه اي و طراحي سيستم حفاظت كاتدي خطوط لوله آب رساني جاده ائل گلي در تبريز
• انجام آزمايشات منطقه اي و طراحي سيستم حفاظت كاتدي خطوط لوله آب رساني شهرستان ميانه
• طراحی، تامين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت کاتدی خط لوله چدنی آبرسانی به مجتمع پتروشيمی کرمانشاه
• بررسی علل بروز خوردگی داخلی و خارجی در خطوط انتقال آب از سد 15 خرداد به شهر قم
• انجام آزمايشات منطقه اي و طراحي سيستم حفاظت كاتدي خطوط لوله آب رساني از سد گرمی چای تا شهرستان ميانه (با استفاده از آندهای MMO)
• 20 – تامين تجهيزات و نصب 6 ايستگاه حفاظت کاتدی در سطح استان کردستان
• نصب و راه اندازی سه مورد سيستم حفاظت کاتدی در سطح استان کردستان
• تعمير و نگهداری سيستم حفاظت کاتدی خطوط آبرسانی از زاينده رود به کاشان
• بازرسی خريد تجهيزات و نظارت بر اجرای سيستم حفاظت کاتدی خطوط لوله آبرسانی به طرح تجهيز معادن سنگ آهن سنگان
• تامين تجهيزات و نصب سيستم حفاظت کاتدی خط آبرسانی از شهرستان ميناب تا بندرعباس
• طراحی سيستم حفاظت کاتدی خط لوله ” 56 سراسری پنجم از بندر عسلويه تا آغاجاری
• تعمير و نگهداری سيستم حفاظت کاتدی خطوط آبرسانی از سد پانزده خرداد تا شهر قم
• تعمير و نگهداری سيستم حفاظت کاتدی خطوط آبرسانی از بندرعباس تا بندر جاسك
• تامين تجهيزات و نصب دو ايستگاه حفاظت كاتدي خطوط گازرساني در شمال شرق استان كرمان
• عمليات مهندسی و مشاوره فنی جهت بررسی علل افت پتانسيل سيستم حفاظت کاتدی خط لوله 20 اينچ گاز ترش پتروشيمی رازی در منطقه ماهشهر
• طراحی سيستم حفاظت کاتدی خط آبرسانی به اردبيل
• طراحی ، تهيه کالای واجرای سيستم حفاظت کاتدی و ارتقاء سطح کمی و کيفي وضعيت سيستم حفاظت کاتدی خط “8 دالان نفت مناطق مرکزی ايران
• تهيه اجناس و تجهيزات و تعويض بسترهای 5 ايستگاه حفاظت کاتدی منطقه 3 عمليات انتقال گاز
• تهيه مصالح و انجام کليه عمليات ساختمانی 6 ايستگاه حفاظت کاتدی(CPS) در پاوه 2 مورد و جوانرود پل چهره، ميانراهان و سهنلهشرکت گاز استان کرمانشاه
• برداشت اطلاعات، آزمايشات منطقه و طراحی سيستم حفاظت کاتدی خط آبرسانی از رودخانه ارس به شهرستان مرند
• طراحی و تأمين تجهيزات و اجرای سيستم حفاظت کاتدی شبکه آبياری و زهکشی آب منطقه ای اردبيل
• طراحی سيستم حفاظت از زنگ خطوط تغذيه گاز استان کردستان
• طراحی سيستم حفاظت کاتدي خط لوله “48 سمنان- دامغان
• تأمين تجهيزات و بازسازی سیستم حفاظت کاتدی و تست پوینت های خط لوله گاز رسانی مریوان
• طراحی سيستم حفاظت کاتدی خطوط لوله فولادی طرح آبرسانی در جزيره خارک
• تهيه لوازم و متريال و تجهيزات و اجراي عمليات سيستم حفاظت کاتدي مربوط به خطوط لوله طرح سهند واقع در هشترود – شرکت فرايند کاو
• خريد تجهيزات و اجراي سيستم حفاظت کاتدي خط آبرساني به سايت نطنز – موسسه علی ابن ابيطالب
• احداث ايستگاه حفاظت از زنگ ايستگاه شماره يک هشتگرد – شرکت گاز استان تهران
• انجام آزمايشات منطقه اي و بررسي عوامل خوردگي و طراحي پايه و تفضيلي سيستم حفاظت کاتدي خط لوله آبرساني 33 کيلومتري – شرکت سازند آب
• خدمات طراحي، خريد کالا و تجهيزات و احداث و راه اندازي سيستم حفاظت کاتدي تاسيسات شماره 3 اصفهان – منطقه دو عمليات انتقال گاز
• برداشت اطلاعات در محل پروژه و انجام محاسبات مهندسي و طراحي و تهيه نقشه هاي اجرايي سيستم حفاظت کاتدي خطوط لوله آبرساني غدير به طول 127 کيلومتر– شرکت مهندسين تهران بوستن
• تهيه کالا و احداث 8 ايستگاه حفاظت کاتدي در سطح استان کرمانشاه – شرکت گاز استان کرمانشاه
• اجرای سيستم حفاظت کاتدی دائم خطوط لوله خشکی پروژه فاز 16و15 پارس جنوبی – شرکت مهندسی ساخت تاسيسات دريايی ايران
• خريد ، نصب و راه اندازی سيستم حفاظت کاتدی خطوط لوله مدفون عسلويه – شرکت پايانه های نفتی ايران